Praktische info

 

Verwijzing

Voor veel verzekerden geldt dat zij een verwijzing van de huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist nodig hebben. In sommige gevallen kunt u zelf direct een afspraak maken met mij. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is dan niet nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.directnaardelogopedist.nl

 

 

 

 

 

Tarieven en vergoedingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven vast voor de logopedie. Een aantal zorgverzekeraars hanteert lagere tarieven dan de NZa adviseert. Desondanks heb ik er voor gekozen de zorgovereenkomsten met de zorgverzekeraars te ondertekenen. U als patiënt krijgt dit verschil niet in rekening gebracht.

Alle reguliere zittingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U moet wel rekening houden met het eigen risico dat wettelijk is vastgesteld op €360.-. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij alle zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen. 

 

In het basispakket

Reguliere individuele behandeling: duur 25 minuten € 38,03
Eenmalig logopedisch onderzoek € 76,05


 

 

Niet vergoed door verzekeraar

Overleg met derden, bijv scholen etc € 76,05
Verslaglegging aan derden, bijv scholen etc. € 76,05
Telefonische zitting € 19,01

 

 

 

Deze laatste drie onderdelen zullen niet worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht zonder overleg met u.

 

Afzeggen van een afspraak

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan telefonisch, via de voicemail of per e-mail. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht. U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en bedraagt € 25,00.

 

Klachten

Ondanks mijn zorgvuldige werkwijze, kan het gebeuren dat er klachten zijn. Graag hoor ik dat van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVLF. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging.

 

Privacy

Ik neem kennis van feiten van vertrouwelijke aard en ga daar zorgvuldig mee om. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden nageleefd. Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Alleen met uw toestemming zal ik de verwijzer en andere betrokkenen, zoals de leerkracht, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van de behandeling.
Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens vernietigd.

 

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in mijn logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ik wil u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.